Privatumo politika

1. DUOMENYS APIE ASMENS DUOMENŲ VALDYTOJĄ

UAB „Tez Tour“ (toliau tekste, Bendrovė) yra joje tvarkomų asmens duomenų valdytoja, kuri užtikrina, kad asmens duomenys Bendrovėje būtų tvarkomi laikantis duomenų valdytojams taikomų asmens duomenų apsaugos reikalavimų.

Informacija apie Bendrovę: UAB „Tez Tour“, Lietuvos Respublikos juridinis asmuo, juridinio asmens kodas 111813515, buveinės adresas Panerių g. 39, Vilnius,  duomenys apie Bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre. Bendrovės internetinės svetainės adresas: www.teztour.lt, el. paštas info@teztour.lt, tel. +370 5 2121101.

Privatumo politika parengta vadovaujantis 2016-04-27 dienos Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau tekste, BDAR). Privatumo politikoje pateikiama informacija apie asmens duomenų tvarkymo Bendrovėje tikslus, teisėtumo sąlygas, Bendrovės tvarkomus asmens duomenis, jų kilmę, saugojimo terminus, teikimo tikslus, duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarką, duomenų gavėjus.

2. DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISIŲ ĮGYVENDINIMAS

Jūs, kaip duomenų subjektas, turite šias teises:

 • teisę gauti informaciją apie duomenų tvarkymą;
 • teisę susipažinti su duomenimis; teisę reikalauti ištaisyti duomenis;
 • teisę reikalauti ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“);
 • teisę apriboti duomenų tvarkymą;
 • tuo atveju, kai asmens duomenys yra tvarkomi Jūsų sutikimo pagrindu – teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą;
 • teisę į duomenų perkeliamumą (kai duomenys tvarkomi automatizuotomis priemonėmis);
 • teisę reikalauti, kad nebūtų taikomas tik automatizuotu duomenų tvarkymu, įskaitant profiliavimą, grindžiamas sprendimas.

Jūs galite kreiptis į Bendrovę dėl savo teisių įgyvendinimo žodžiu arba raštu, pateikdamas prašymą asmeniškai, paštu ar elektroniniu paštu info@teztour.lt. Jeigu kreipiamasi žodžiu ar prašymas pateiktas raštu asmeniškai, Jūs turitepatvirtinti savo tapatybę pateikdamas asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. To nepadarius, duomenų subjekto teisės nebus įgyvendinamos.

Kreipiantis raštu dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo, rekomenduojama pateikti Asmens duomenų tvarkymo taisyklių šios formos prašymą.

Bendrovė, gavusi Jūsų prašymą, ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo prašymo gavimo, pateiks Jums informaciją apie tai, kokių veiksmų buvo imtasi pagal gautą prašymą. Jeigu bus vėluojama pateikti informaciją, per nurodytą terminą Jūs būsite informuotas apie tai, nurodant vėlavimo priežastis ir apie galimybę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

3. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO BENDROVĖJE TIKSLAI IR TEISĖTO TVARKYMO SĄLYGOS

Bendrovė asmens duomenis tvarko šiais tikslais:

•  Jūsų aptarnavimo ikisutartinių santykių metu nepateikiant komercinių pasiūlymų tikslu. Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas - tvarkyti duomenis būtina siekiant Jūsų prašymu imtis veiksmų prieš sudarant sutartį (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b) punktas):

 1. atsakymų į Jūsų užklausas prieš sudarant sutartį pateikimui ir jų administravimui.

• Pasiūlymo dėl sutarties sudarymo pateikimo tikslu. Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas - tvarkyti duomenis būtina siekiant Jūsų prašymu imtis veiksmų prieš sudarant sutartį (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b) punktas):

 1. konkretaus pasiūlymo dėl sutarties sudarymo pateikimui esant Jūsų kreipimuisi pateikti pasiūlymą;
 2. atsakymo į pasiūlymą dėl sutarties sudarymo administravimui.

•    Bendrovės Organizuotų turistinių kelionių, Turizmo paslaugų užsakymo, Keleivių vežimo sutarčių, kitų turizmo ir/ar susijusių paslaugų teikimo sutarčių sudarymui ir vykdymui.Asmens duomenų tvarkymo teisinis     pagrindas - tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b) punktas):

 1. Jūsų identifikavimui rezervacinėse ir kitose informacinėse sistemose;
 2. sutarčių sudarymui ir Jūsų užsakymų atlikimui internetinėje svetainėje;
 3. pretenzijų nagrinėjimui ir administravimui;
 4. Jūsų operatyviam informavimui apie pasikeitusias turizmo ar kitų paslaugų teikimo sąlygas ar tvarką;
 5. asmens duomenų teikimui turizmo ar kitų paslaugų teikėjams, vykdant Jūsų užsakymus;
 6. kitų prisiimtų įsipareigojimų vykdymui.

•    Viešojo administravimo institucijų bei teisės aktų reikalavimams vykdyti. Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas - tvarkyti duomenis būtina, kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė (BDAR 6 straipsnio 1 dalies c) punktas):

 1. valstybės sienos kirtimo reikalavimams vykdyti;
 2. muitinės kontrolės apsaugai;
 3. vizų gavimo reikalavimams vykdyti;
 4. kitiems sienų kirtimo reikalavimams vykdyti;
 5. viešojo administravimo institucijų reikalavimams vykdyti;
 6. teisės aktų, įpareigojančių pateikti informaciją apie turistus bei keliaujančius, reikalavimams vykdyti;
 7. kitiems teisės pažeidimų prevencijos tikslams.   

•    Tiesioginės rinkodaros tikslams naujiems klientams.Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas - Jūsų sutikimas tvarkyti asmens duomenis (BDAR 6 straipsnio 1 dalies a) punktas):

 1. pasiūlymų apie turizmo bei kitas paslaugas teikimui;
 2. veiklos analizei, siekiant gerinti paslaugų kokybę;
 3. elektroniniam marketingui.

•    Tiesioginės rinkodaros tikslams esamiems klientams.Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas - tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų Bendrovės interesų (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f) punktas):

 1. pasiūlymų apie Bendrovės panašias paslaugas teikimui.

•    Finansinių dokumentų išrašymui ir apskaitos vykdymui.Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas - tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b) punktas):

 1. įsigytų kelionės paketų, turizmo bei kitų paslaugų apskaitos dokumentų išrašymui.

•    Tarpininkavimo sutarties ir/ar kitų sutarčių sudarymui ir vykdymui. Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas - tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b) punktas):

 1. Tarpininkavimo sutarties ir/ar kitų sutarčių sudarymui;
 2. mokymų, seminarų, webinarų ir pan., organizuojamų vykdant Tarpininkavimo sutartį, organizavimui ir vykdymui;
 3. kitų įsipareigojimų pagal sudaromą Tarpininkavimo ir/ar kitą sutartį vykdymui.

•    Konkursų administravimo ir vykdymo, įskaitant laimėtojų nustatymą, susisiekimą su laimėtojais bei prizo perdavimą, tikslu. Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas - tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b) punktas).

4. BENDROVĖJE TVARKOMI ASMENS DUOMENYS IR JŲ SAUGOJIMO TERMINAS

Bendrovė Jūsų aptarnavimo ikisutartinių santykių metu, nepateikiant komercinių pasiūlymų tikslu, tvarko šiuos asmens duomenis: 

 • vardą;
 • elektroninio pašto adresą, telefono numerį.  

Bendrovė pasiūlymo dėl sutarties sudarymo pateikimo tikslu, tvarko šiuos asmens duomenis: 

 • vardą;
 • elektroninio pašto adresą, telefono numerį. 

Bendrovė Organizuotų turistinių kelionių, Turizmo paslaugų užsakymo, Keleivių vežimo sutarčių, kitų turizmo ir/ar susijusių paslaugų teikimo sutarčių sudarymo ir vykdymo tikslu,  viešojo administravimo institucijų bei teisės aktų reikalavimams vykdymo tikslu, finansinių dokumentų išrašymo tikslu tvarko šiuos  asmens duomenis:
•    Duomenų subjekto, Duomenų subjekto atstovaujamo asmens arba naudos gavėjo vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą, elektroninio pašto adresą, mobilaus ar fiksuoto ryšio telefono numerį, asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų duomenis,- išdavimo ir galiojimo datą, vietą, numerį, gimimo datą, lytį, pilietybę, dokumentą išdavusią valstybę, kredito/debeto kortelių arba kitus mokėjimų duomenis, informaciją apie specialiuosius poreikius (taikoma tik tuo atveju ir tik tiems Duomenų subjektams, kuriems tai aktualu);

 •  užsakant vaiko palydos paslaugą: nelydimo vaiko vardą, pavardę, amžių, lytį; vaiką palydinčio išvykimo oro uoste asmens vardą, pavardę, adresą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį; vaiką pasitinkančio atvykimo oro uoste asmens vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį.

Bendrovė tiesioginės rinkodaros tikslu naujiems klientams tvarko šiuos asmens duomenis:

 • vardą;
 • elektroninio pašto adresą;
 • telefono numerį;
 • su sutikimo gauti Bendrovės naujienlaiškį ar pasiūlymą/us patvirtinimu ir jo galiojimu susijusius duomenis: patvirtinimo faktą, datą ir laiką, sutikimo atšaukimo faktą, datą ir laiką.

Bendrovė tiesioginės rinkodaros tikslu esamiems klientams tvarko šiuos asmens duomenis:

 • elektroninio pašto adresą;
 • telefono numerį.

Bendrovė Tarpininkavimo sutarties ir/ar kitų sutarčių sudarymo ir vykdymo tikslu tvarko šiuos asmens duomenis:

•     jei sutartis sudaroma su fiziniu asmeniu - asmens vardą, pavardę, asmens kodą ar gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, elektroninio pašto adresą, mobilaus ar fiksuoto telefono ryšio numerį, kartu su mokėjimu perduodamą informaciją/finansinius duomenis (mokėjimo sąskaitos numerį, operacijos sumą), individualios veiklos pažymos numerį arba verslo liudijimo numerį;

• jei sutartis sudaroma su juridiniu asmeniu - asmenų, kurie yra įgalioti atstovauti juridiniam asmeniui jo santykiuose su trečiosiomis šalimis, taip pat asmenų, kurie dalyvauja atliekant juridinio asmens administravimo, priežiūros ir/ar kontrolės darbus, vardą, pavardę,  elektroninio pašto adresą, mobilaus ar fiksuoto ryšio telefono numerį.

Bendrovė konkursų administravimo ir vykdymo, įskaitant laimėtojų nustatymą, susisiekimą su laimėtojais bei prizo perdavimą, tikslu tvarko šiuos asmens duomenis:

 • vardą, pavardę, telefono numerį.

Bendrovė tvarko Asmens duomenis, kuriuos Jūs savanoriškai pateikiate paštu, registruotu paštu, elektroniniu paštu, faksu, telefonu, tiesiogiai atvykęs į Bendrovės paslaugų teikimo vietą, taip pat naudodamasis Bendrovės internetine svetaine www.teztour.lt.

Bendrovei veikiant kaip duomenų valdytojui, asmens duomenys saugomi sutarties galiojimo laikotarpiu ir 10 metų nuo sutarties pasibaigimo, išskyrus šiuos atvejis:

 • asmens duomenys pretenzijų nagrinėjimui ir administravimui saugomi sutarties galiojimo laikotarpiu ir 3 metus nuo sutarties pasibaigimo;
 • asmens duomenys asmenų aptarnavimo ikisutartinių santykių metu ir/ar komercinių pasiūlymų pateikimo tikslu saugomi 3 metus nuo asmens duomenų gavimo;
 • asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslais naujiems klientams saugomi 3 metus arba trumpiau, jei gaunamas Jūsų prašymas atsisakyti gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus;
 • asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslais esamiems klientams saugomi Organizuotos turistinės kelionės, Turizmo paslaugų užsakymo, Keleivių vežimo sutarties ir/ar kitos turizmo paslaugos teikimo sutarties galiojimo laikotarpiu arba trumpiau, jei gaunamas Jūsų prašymas atsisakyti gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus
 • asmens duomenys konkursų administravimo ir vykdymo tikslu saugomi konkurso metu;
 • asmens duomenys vaiko palydos paslaugos užsakymo tikslu saugomi iki paslaugos suteikimo pabaigos.

Pasibaigus dokumento, kuriame asmens duomenys yra nurodyti, saugojimo terminui, priimamas sprendimas dėl jo sunaikinimo ir dokumentas sunaikinamas Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka. Nuolat saugomi dokumentai, kuriuose yra asmens duomenų, perduodami saugoti valstybės archyvams Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka.

Bendrovė, veikdama kaip duomenų tvarkytoja, asmens duomenis saugo duomenų valdytojų nustatytą terminą.

Duomenų subjektas turi teisę elektroniniu paštu info@teztour.lt informuodamas apie tai Bendrovę, atsisakyti asmens duomenų naudojimo rinkodaros tikslais.

5. ASMENS DUOMENŲ PERDAVIMAS

Iš Jūsų, kaip duomenų subjekto, gaunama informacija administruojama ir naudojama tik Privatumo politikoje nurodytiems tikslams pasiekti.

Iš Jūsų   gaunama informacija negali būti be teisėto pagrindo atskleidžiama trečiosioms šalims, išskyrus asmenis, kurie dalyvauja ar bet kokia forma prisideda prie Jūsų užsakytų paslaugų vykdymo ar suteikimo.  Asmens duomenys taip pat gali būti perduodami duomenų tvarkytojams ar bendriesiems duomenų valdytojams, su kuriais Bendrovė yra sudariusi Asmens duomenų tvarkymo ar kitas sutartis, kuriose aptariami Asmens duomenų tvarkymo ir jų saugumo reikalavimai. Tokiu atveju, teisinė atsakomybė dėl Asmens duomenų tvarkymo pažeidimo ar nuostolių tenka už pažeidimą ar žalą atsakingam duomenų tvarkytojui ar duomenų valdytojui. Kitais atvejais, asmens duomenys trečiosioms šalims gali būti atskleidžiami tik tuo atveju, kuomet tai numato ar įpareigoja teisės aktai. Asmens duomenys taip pat gali būti perduodami viešojo administravimo ir teisėsaugos institucijoms, kai tokia pareiga Bendrovei įtvirtinta teisės aktuose.

Tam, kad Bendrovė galėtų suteikti Jums paslaugas, duomenys gali būti teikiami:

 • kelionių pardavimo agentams;
 • atitinkamoms aviakompanijoms;
 • faktiniams turizmo paslaugų teikėjams;
 • naujienlaiškių paslaugų teikėjui;
 • serverių priežiūros paslaugas teikiančiam subjektui.  

6. VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMAS

Bendrovėje vykdomi kelionių pardavimo agentų mokymų vaizdo įrašai šiuo tikslu:

 • informacijos apie Bendrovės teikiamas paslaugas ir/ar vykdomą veiklą teikimui kelionių pardavimo agentams, su kuriais yra sudarytos Tarpininkavimo sutartys;
 • mokymų analizei, siekiant gerinti Bendrovės vykdomos veiklos metu teikiamų paslaugų kokybę.

Asmens duomenų tvarkymo teisiniai pagrindai – mokymų dalyvių sutikimas tvarkyti asmens duomenis bei Bendrovės teisėtų interesų įgyvendinimas (BDAR 6 straipsnio 1 dalies a), f) punktai).
Vaizdo stebėjimas vykdomas „Microsoft Teams“ programoje.
Duomenų saugojimo trukmė: 3 metai nuo vaizdo įrašo atlikimo dienos.

7. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Jei turite su asmens duomenų apsauga susijusių klausimų, maloniai prašome kreiptis telefonu +370 2121101 arba el. paštu info@teztour.lt

Bendrovė pasilieka teisę keisti šią Privatumo politiką, todėl interneto svetainės lankytojų maloniai prašome pasitikrinti, ar nepasikeitė Privatumo politika ir susipažinti su pakeistomis ir/ar naujomis Privatumo politikos nuostatomis.

Politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo interneto svetainėje dienos. 

 

Privatumo politika atnaujinta 2024.03.28

Vilkite vėliavą į norimą vietą žemėlapyje
OK