Privatumo politika

1. ASMENS DUOMENŲ VALDYTOJAS

UAB „Tez Tour“ (toliau tekste, Bendrovė) yra joje tvarkomų asmens duomenų valdytoja, kuri užtikrina, kad asmens duomenys Bendrovėje būtų tvarkomi laikantis duomenų valdytojams taikomų asmens duomenų apsaugos reikalavimų.

Informacija apie Bendrovę: UAB „Tez Tour“, Lietuvos Respublikos juridinis asmuo, juridinio asmens kodas 111813515, Panerių g. 39, Vilnius,  duomenys apie Bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre. Bendrovės internetinės svetainės adresas: www.teztour.lt, el. paštas info@teztour.lt, tel. +370 5 2121101.

Asmens duomenų tvarkymo taisyklės parengtos vadovaujantis 2016-04-27 dienos Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau tekste, BDAR). Asmens duomenų tvarkymo taisyklėse pateikiama informacija apie asmens duomenų tvarkymo Bendrovėje tikslus, teisėtumo sąlygas, Bendrovės tvarkomus asmens duomenis, jų kilmę, saugojimo terminus, teikimo tikslus, duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarką, duomenų gavėjus.

2. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO BENDROVĖJE TIKSLAI IR TEISĖTO TVARKYMO SĄLYGOS

Bendrovė, veikdama kaip duomenų valdytoja, Jūsų, kaip duomenų subjekto, asmens duomenis tvarko šiais tikslais:

•    Bendrovės Organizuotų turistinių kelionių, Turizmo paslaugų užsakymo, Keleivių vežimo sutarčių sudarymui ir vykdymui  (Asmens duomenų tvarkymo teisinis     pagrindas - 2016-04-27 dienos Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama     Direktyva 95/46/EB nustatytų sąlygų, 6 straipsnio 1 dalies b) punktas):
1.    Duomenų subjekto identifikavimui rezervacinėse ir kitose informacinėse sistemose;
2.    Sutarčių sudarymui ir Duomenų subjekto užsakymų atlikimui internetinėje svetainėje;
3.    Pretenzijų nagrinėjimui ir administravimui;
4.    Duomenų subjekto operatyviam informavimui apie pasikeitusias turizmo ar kitų paslaugų teikimo sąlygas ar tvarką;
5.    Asmens duomenų teikimui turizmo ar kitų paslaugų teikėjams, vykdant Asmens duomenų subjekto užsakymus;
6.    Kitų prisiimtų įsipareigojimų vykdymui

•    Viešojo administravimo institucijų bei teisės aktų reikalavimams vykdyti (Bendrovės teikiamų paslaugų užsakymui ir jų administravimui (Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas - 2016-04-27 dienos Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB nustatytų sąlygų, 6 straipsnio 1 dalies c) punktas):
1.    Valstybės sienos kirtimo reikalavimams vykdyti;
2.    Muitinės kontrolės apsaugai;
3.    Vizų gavimo reikalavimams vykdyti;
4.    Kitiems sienų kirtimo reikalavimams vykdyti;
5.    Viešojo administravimo institucijų reikalavimams vykdyti;
6.    Teisės aktų, įpareigojančių pateikti informaciją apie turistus bei keliaujančius, reikalavimams vykdyti;
7.    Kitiems teisės pažeidimų prevencijos tikslams.   

•    Tiesioginės rinkodaros tikslams naujiems klientams (Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas - 2016-04-27 dienos Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB nustatytų sąlygų, 6 straipsnio 1 dalies a) punktas):
1.    Pasiūlymų apie turizmo bei kitas paslaugas teikimui;
2.    Veiklos analizei, siekiant gerinti paslaugų kokybę;
3.    Elektroniniam marketingui.

•    Tiesioginės rinkodaros tikslams esamiems klientams (Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas - 2016-04-27 dienos Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB nustatytų sąlygų, 6 straipsnio 1 dalies f) punktas):
1.    Pasiūlymų apie Bendrovės panašias paslaugas teikimui.

•    Finansinių dokumentų išrašymui (Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas - 2016-04-27 dienos Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB nustatytų sąlygų, 6 straipsnio 1 dalies b) punktas):
1.    Įsigytų kelionės paketų, turizmo bei kitų paslaugų apskaitos dokumentų išrašymui

•    Tarpininkavimo sutarties ir/ar kitų sutarčių sudarymui ir vykdymui (Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas - 2016-04-27 dienos Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB nustatytų sąlygų, 6 straipsnio 1 dalies b) punktas):
1.    Tarpininkavimo sutarties ir/ar kitų sutarčių sudarymui;
2.    mokymų, seminarų, webinarų ir pan., organizuojamų vykdant Tarpininkavimo sutartį, organizavimui ir vykdymui;
3.    kitų įsipareigojimų pagal sudaromą Tarpininkavimo ir/ar kitą sutartį vykdymui.
•    Konkursų administravimo ir vykdymo, įskaitant laimėtojų nustatymą, susisiekimą su laimėtojais bei prizo perdavimą, tikslu (Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas - 2016-04-27 dienos Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB nustatytų sąlygų, 6 straipsnio 1 dalies b) punktas).

3. BENDROVĖJE TVARKOMI ASMENS DUOMENYS IR JŲ SAUGOJIMO TERMINAS

Bendrovė Organizuotų turistinių kelionių, Turizmo paslaugų užsakymo, Keleivių vežimo sutarčių sudarymo ir vykdymo tikslu,  viešojo administravimo institucijų bei teisės aktų reikalavimams vykdymo tikslu, finansinių dokumentų išrašymo tikslu tvarko šiuos duomenų subjekto asmens duomenis:
•    Duomenų subjekto, Duomenų subjekto atstovaujamo asmens arba naudos gavėjo vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą, elektroninio pašto adresą, mobilaus ar fiksuoto ryšio telefono numerį, asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų duomenis,- išdavimo ir galiojimo datą, vietą, numerį, gimimo datą, lytį, pilietybę, dokumentą išdavusią valstybę, kredito/debeto kortelių arba kitus mokėjimų duomenis, informaciją apie specialiuosius poreikius (taikoma tik tuo atveju ir tik tiems Duomenų subjektams, kuriems tai aktualu).

Bendrovė tiesioginės rinkodaros tikslu naujiems klientams tvarko šiuos duomenų subjekto duomenis:
•    elektroninio pašto adresą;
•    telefono numerį;
•    interneto protokolo adresą (IP);
•    Duomenų subjekto apsilankymo Bendrovės interneto svetainėje www.teztour.lt datą ir laiką, įrenginio informaciją,- aparatūros modelis, IMEI numeris ir kiti unikalūs įrenginio ID, MAC adresas, operacinės sistemos versija ir įrenginio, kurį Duomenų subjektas naudoja paslaugai pasiekti, parametrai; prisijungimo informaciją,- naudojimo laikas ir trukmė, ieškos užklausų terminai ir bet kokia informacija, saugoma slapukuose, kurie nustatyti Duomenų subjekto įrenginyje; vietos informacija,- įrenginio GPS signalas arba informacija apie artimiausius „WiFi“ prieigos taškus bei mobiliojo ryšio bokštus; Kitą informaciją,- apie tai, kokias programėles Duomenų subjektas naudoja, kokiose svetainėse lankosi ir ką daro su turiniu, siūlomu per Duomenų valdytojo internetinę svetainę.

Bendrovė tiesioginės rinkodaros tikslu esamiems klientams tvarko šiuos asmens duomenis:
•    elektroninio pašto adresą.

Bendrovė Tarpininkavimo sutarties ir/ar kitų sutarčių sudarymo ir vykdymo tikslu tvarko šiuos asmens duomenis:
•    asmenų, kurie yra įgalioti atstovauti juridiniam asmeniui jo santykiuose su trečiosiomis šalimis, taip pat asmenų, kurie dalyvauja atliekant juridinio asmens administravimo, priežiūros ir/ar kontrolės darbus, vardą, pavardę,  elektroninio pašto adresą, mobilaus ar fiksuoto ryšio telefono numerį.

Konkursų administravimo ir vykdymo, įskaitant laimėtojų nustatymą, susisiekimą su laimėtojais bei prizo perdavimą, tikslu tvarko šiuos asmens duomenis:
•    vardą, pavardę, telefono numerį.

Bendrovė tvarko Asmens duomenis, kuriuos duomenų subjektas savanoriškai pateikia paštu, registruotu paštu, elektroniniu paštu, faksu, telefonu, tiesiogiai atvykęs į Bendrovės paslaugų teikimo vietą, taip pat naudodamasis Bendrovės internetine svetaine www.teztour.lt.

Bendrovei veikiant kaip duomenų valdytojui, asmens duomenys saugomi sutarties galiojimo laikotarpiu ir 10 metų nuo sutarties pasibaigimo, išskyrus asmens duomenų tvarkymą pretenzijų nagrinėjimui ir administravimui bei asmens duomenų tvarkymą tiesioginės rinkodaros tikslu. Asmens duomenys pretenzijų nagrinėjimui ir administravimui saugomi sutarties galiojimo laikotarpiu ir 3 metus nuo sutarties pasibaigimo. Asmens duomenys, tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu naujiems klientams, saugomi 3 metus nuo jų gavimo dienos arba trumpiau, jei gaunamas duomenų subjekto prašymas atsisakyti gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus.  Asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslais esamiems klientams saugomi sutarties galiojimo laikotarpiu arba trumpiau, jei gaunamas duomenų subjekto prašymas atsisakyti gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus. Asmens duomenys konkursų administravimo ir vykdymo tikslu saugomi konkurso metu. Pasibaigus dokumento, kuriame asmens duomenys yra nurodyti, saugojimo terminui, priimamas sprendimas dėl jo sunaikinimo ir dokumentas sunaikinamas Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka. Nuolat saugomi dokumentai, kuriuose yra Asmens duomenų, perduodami saugoti valstybės archyvams Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka.

Bendrovė, veikdama kaip duomenų tvarkytoja, asmens duomenis saugo duomenų valdytojų nustatytą terminą.

Duomenų subjektas turi teisę elektroniniu paštu info@teztour.lt informuodamas apie tai Bendrovę, atsisakyti Asmens duomenų naudojimo rinkodaros tikslais.

4. ASMENS DUOMENŲ PERDAVIMAS

Iš Jūsų, kaip duomenų subjekto, gaunama informacija administruojama ir naudojama tik Asmens duomenų tvarkymo taisyklėse nurodytiems tikslams pasiekti.

Iš Jūsų, kaip duomenų subjekto, gaunama informacija negali būti be teisėto pagrindo atskleidžiama trečiosioms šalims, išskyrus asmenis, kurie dalyvauja ar bet kokia forma prisideda prie duomenų subjekto užsakytų paslaugų vykdymo ar suteikimo.  Duomenų subjekto asmens duomenys taip pat gali būti perduodami duomenų tvarkytojams ar bendriesiems duomenų valdytojams, su kuriais Bendrovė yra sudariusi Asmens duomenų tvarkymo ar kitas sutartis, kuriose aptariami Asmens duomenų tvarkymo ir jų saugumo reikalavimai. Tokiu atveju, teisinė atsakomybė dėl Asmens duomenų tvarkymo pažeidimo ar nuostolių tenka už pažeidimą ar žalą atsakingam duomenų tvarkytojui ar duomenų valdytojui. Kitais atvejais, asmens duomenys trečiosioms šalims gali būti atskleidžiami tik tuo atveju, kuomet tai numato ar įpareigoja teisės aktai. Asmens duomenys taip pat gali būti perduodami viešojo administravimo ir teisėsaugos institucijoms, kai tokia pareiga Bendrovei įtvirtinta teisės aktuose.

5. VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMAS

Bendrovėje vykdomi mokymų vaizdo įrašai šiuo tikslu:

  • informacijos apie Bendrovės teikiamas paslaugas ir/ar vykdomą veiklą teikimui kelionių pardavimo agentams, su kuriais yra sudarytos Tarpininkavimo sutartys;
  • mokymų analizei, siekiant gerinti Bendrovės vykdomos veiklos metu teikiamų paslaugų kokybę.

Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – 2016-04-27 dienos Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB nustatytų sąlygų, 6 straipsnio 1 dalies a), f) punktai).
Vaizdo stebėjimas vykdomas „Microsoft Teams“ programoje.
Duomenų saugojimo trukmė: 3 metai nuo vaizdo įrašo atlikimo dienos.

6. DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISIŲ ĮGYVENDINIMAS

Jūs, kaip duomenų subjektas, turite teisę kreiptis į Bendrovę dėl klausimų, susijusių Jūsų asmens duomenų tvarkymu, t. y. turite šias teises:
•    teisę gauti informaciją apie duomenų tvarkymą;
•    teisę susipažinti su duomenimis;
•    teisę reikalauti ištaisyti duomenis;
•    teisę reikalauti ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“);
•    teisę apriboti duomenų tvarkymą;
•    teisę į duomenų perkeliamumą (kai duomenys tvarkomi automatizuotomis priemonėmis);
•    teisę reikalauti, kad nebūtų taikomas tik automatizuotu duomenų tvarkymu, įskaitant profiliavimą, grindžiamas sprendimas.

Kreiptis dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo į Bendrovę duomenų subjektas turi teisę žodžiu arba raštu, pateikiant prašymą asmeniškai, paštu ar elektroniniu paštu info@teztour.lt.  Jeigu dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo kreipiamasi žodžiu ar prašymas pateiktas raštu asmeniškai, duomenų subjektas turi patvirtinti savo tapatybę pateikdamas asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. To nepadarius, duomenų subjekto teisės nebus įgyvendinamos.

Kreipiantis raštu dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo, rekomenduojama pateikti Asmens duomenų tvarkymo taisyklių šios formos prašymą.

Bendrovė, gavusi duomenų subjekto prašymą, ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo prašymo gavimo, pateikia duomenų subjektui informaciją apie tai, kokių veiksmų buvo imtasi pagal gautą prašymą. Jeigu bus vėluojama pateikti informaciją, per nurodytą terminą duomenų subjektas informuojamas apie tai, nurodant vėlavimo priežastis ir apie galimybę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

7. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Bendrovė pasilieka teisę keisti šią Privatumo politiką, todėl interneto svetainės lankytojų maloniai prašome pasitikrinti, ar nepasikeitė Privatumo politika ir susipažinti su pakeistomis ir/ar naujomis Privatumo politikos nuostatomis.

 

Privatumo politika atnaujinta 2023.07.28

Vilkite vėliavą į norimą vietą žemėlapyje
OK