Privatumo politika

1. PAGRINDINĖS SĄVOKOS

1.1. Bendrovė - reiškia uždarąją akcinę bendrovę "Tez Tour“, juridinio asmens kodas 111813515, Panerių g. 39, Vilnius,  duomenys apie Bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre. Bendrovės internetinės svetainės adresas: www.teztour.lt
1.2. Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.
1.3. Duomenų gavėjas – juridinis ar fizinis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys.
1.4. Duomenų teikimas – asmens duomenų atskleidimas perduodant ar kitu būdu padarant juos prieinamus (išskyrus paskelbimą visuomenės informavimo priemonėse).
1.5. Duomenų tvarkymas – bet kuris su asmens duomenimis atliekamas veiksmas: rinkimas, užrašymas, kaupimas, saugojimas, klasifikavimas, grupavimas, jungimas, keitimas (papildymas ar taisymas), teikimas, paskelbimas, naudojimas, loginės ir (arba) aritmetinės operacijos, paieška, skleidimas, naikinimas ar kitoks veiksmas arba veiksmų rinkinys.
1.6. Duomenų tvarkymas automatiniu būdu – duomenų tvarkymo veiksmai, visiškai ar iš dalies atliekami automatinėmis priemonėmis.
1.7. Duomenų valdytojas – juridinis ar fizinis asmuo, kuris vienas arba drauge su kitais nustato asmens duomenų tvarkymo tikslus ir priemones.
1.8. Duomenų tvarkytojas – juridinis ar fizinis (kuris nėra duomenų valdytojo darbuotojas) asmuo, duomenų valdytojo įgaliotas tvarkyti asmens duomenis.
1.9. Ypatingi asmens duomenys – duomenys, susiję su fizinio asmens rasine ar etnine kilme, politiniais, religiniais, filosofiniais ar kitais įsitikinimais, naryste profesinėse sąjungose, sveikata, lytiniu gyvenimu, taip pat informacija apie asmens teistumą.
1.10. Socialinis ir viešosios nuomonės tyrimas – sisteminis duomenų ir (ar) informacijos apie fizinius ir juridinius asmenis rinkimas ir interpretavimas statistikos, analizės ir kitais socialinių mokslų taikomais metodais siekiant gauti sprendimams priimti reikalingas įžvalgas. Atliekant socialinį ir viešosios nuomonės tyrimą, negali būti vykdoma tiesioginė rinkodara.
1.11. Sutikimas – savanoriškas duomenų subjekto valios pareiškimas tvarkyti jo asmens duomenis jam žinomu tikslu. Sutikimas tvarkyti ypatingus asmens duomenis turi būti išreikštas aiškiai – rašytine, jai prilyginta ar kita forma, neabejotinai įrodančia duomenų subjekto valią.
1.12. Tiesioginė rinkodara – veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų.
1.13. Trečiasis asmuo – juridinis ar fizinis asmuo, išskyrus duomenų subjektą, duomenų valdytoją, duomenų tvarkytoją ir asmenis, kurie yra tiesiogiai duomenų valdytojo ar duomenų tvarkytojo įgalioti tvarkyti duomenis.
1.14. Kitos šiose Asmens duomenų tvarkymo taisyklėse (toliau tekste, Taisyklės) vartojamos sąvokos yra suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente.

2. PAGRINDINIAI ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO IR NAUDOJIMO TIKSLAI

2.1. Taisyklės nustato fizinių asmenų Asmens duomenų tvarkymo tikslus, Duomenų subjekto teises bei jų įgyvendinimo tvarką, įtvirtina organizacines ir technines duomenų apsaugos priemones bei kitas su asmens duomenų tvarkymu susijusias taisykles.
2.2. Asmens duomenų tvarkymo taisyklių tikslas – nustatyti principus bei tvarką, kaip yra tvarkomi asmens duomenys Bendrovėje, taip pat užtikrinti Bendrajame duomenų apsaugos reglamente, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme bei kituose teisės aktuose nustatytų taisyklių įgyvendinimą.
2.3. Taisyklių paskirtis,- numatyti pagrindines Asmens duomenų tvarkymo, duomenų subjekto teisių įgyvendinimo technines ir organizacines duomenų saugumo priemones, užtikrinant Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo bei kitų teisės aktų, reglamentuojančių Asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą, laikymąsi ir įgyvendinimą.
2.4. Bendrovė tvarko Asmens duomenis, kuriuos Duomenų subjektas savanoriškai pateikia paštu, registruotu paštu, elektroniniu paštu, faksu, telefonu, tiesiogiai atvykęs į Bendrovės ar kelionių pardavimo agento prekybos vietą, taip pat naudodamasis Bendrovės internetine svetaine www.teztour.lt.
2.5. Iš Duomenų subjekto gaunama informacija administruojama ir naudojama tik Taisyklėse nurodytiems tikslams pasiekti.
2.6. Iš Duomenų subjekto gaunama informacija, be teisėto pagrindo, negali būti atskleidžiama tretiesiems asmenims, išskyrus asmenis, kurie dalyvauja ar bet kokia forma prisideda prie Duomenų subjekto užsakytų turizmo ar kitų paslaugų vykdymo ar įgyvendinimo. Duomenų subjekto asmens duomenys taip pat gali būti perduodami Duomenų tvarkytojams, su kuriais Bendrovė yra sudariusi Asmens duomenų tvarkymo ar kitas sutartis, kuriose aptariami Asmens duomenų tvarkymo ir jų saugumo reikalavimai. Tokiu atveju, teisinė atsakomybė dėl Asmens duomenų tvarkymo pažeidimo ar nuostolių tenka už pažeidimą ar žalą atsakingam Duomenų tvarkytojui. Kitais atvejais, Asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik tuo atveju, kuomet tai numato ar įpareigoja teisės aktai. Asmens duomenys taip pat gali būti perduodami viešojo administravimo ir teisėsaugos institucijoms, kai tokia pareiga Bendrovei įtvirtinta teisės aktuose.  
2.7. Duomenų subjekto asmens duomenų naudojimo tikslai:
2.7.1. Bendrovės teikiamų paslaugų užsakymui ir jų administravimui (Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas - 2016-04-27 dienos Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB nustatytų sąlygų, 6 straipsnio 1 dalies b) punktas):
2.7.1.1. Duomenų subjekto identifikavimui rezervacinėse ir kitose informacinėse sistemose;
2.7.1.2. Duomenų subjekto užsakymų atlikimui internetinėje svetainėje;
2.7.1.3. Pretenzijų bei kitų Duomenų subjekto reikalavimų  nagrinėjimui ir administravimui;
2.7.1.4. Duomenų subjekto operatyviam informavimui apie pasikeitusias turizmo ar kitų paslaugų teikimo sąlygas ar tvarką;
2.7.1.5. Asmens duomenų teikimui turizmo ar kitų paslaugų teikėjams, vykdant Asmens duomenų subjekto užsakymus;
2.7.1.6. Kitų prisiimtų įsipareigojimų vykdymui.
2.7.2. Viešojo administravimo institucijų bei teisės aktų reikalavimams vykdyti (Bendrovės teikiamų paslaugų užsakymui ir jų administravimui (Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas - 2016-04-27 dienos Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB nustatytų sąlygų, 6 straipsnio 1 dalies c) punktas):
2.7.2.1. Valstybės sienos kirtimo reikalavimams vykdyti;
2.7.2.2. Muitinės kontrolės apsaugai;
2.7.2.3. Vizų gavimo reikalavimams vykdyti;
2.7.2.4.Kitiems sienų kirtimo reikalavimams vykdyti;
2.7.2.5. Viešojo administravimo institucijų reikalavimams vykdyti;
2.7.2.6. Teisės aktų, įpareigojančių pateikti informaciją apie turistus bei keliaujančius, reikalavimams vykdyti;
2.7.2.7. Kitiems teisės pažeidimų prevencijos tikslams.
2.7.3. Tiesioginės rinkodaros tikslams (Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas - 2016-04-27 dienos Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB nustatytų sąlygų, 6 straipsnio 1 dalies a) punktas):
2.7.3.1. Pasiūlymų apie turizmo bei kitas paslaugas teikimui;
2.7.3.2. Veiklos analizei, siekiant gerinti paslaugų kokybę;
2.7.3.3. Elektroniniam marketingui.
2.7.4. Finansinių dokumentų išrašymui (Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas - 2016-04-27 dienos Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB nustatytų sąlygų, 6 straipsnio 1 dalies b) punktas):
2.7.4.1. Įsigytų kelionės paketų, turizmo bei kitų paslaugų apskaitos dokumentų išrašymui.
2.7.5. Tarpininkavimo sutarties ir/ar kitų sutarčių sudarymui ir vykdymui (Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas - 2016-04-27 dienos Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB nustatytų sąlygų, 6 straipsnio 1 dalies b) punktas):
2.7.5.1. Tarpininkavimo sutarties ir/ar kitų sutarčių sudarymui;
2.7.5.2. mokymų, seminarų, webinarų ir pan., organizuojamų vykdant Tarpininkavimo sutartį, organizavimui ir vykdymui;
2.7.5.3. kitų įsipareigojimų pagal sudaromą Tarpininkavimo ir/ar kitą sutartį vykdymui;
2.8.  Asmens duomenys renkami tik teisės aktų nustatyta tvarka, juos gaunant tiesiogiai iš Duomenų subjekto, oficialiai užklausiant reikalingą informaciją tvarkančių ir turinčių teisę ją teikti subjektų ar sutarčių bei teisės aktų pagrindu prisijungiant prie atskirus duomenis kaupiančių duomenų bazių, registrų bei informacinių sistemų, pagal duomenų teikimo sutartis ar vienkartinius prašymus.
2.9. Duomenų subjektas, teikdamas Bendrovei savo Asmens duomenis, savanoriškai sutinka, kad Bendrovė valdytų ir tvarkytų Duomenų subjekto Asmens duomenis, laikantis Taisyklių bei kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų.
2.10. Duomenų subjektas, kurio vardu organizuotos turistinės kelionės sutartį ar kitą sutartį pasirašantis kitas Duomenų subjektas perka organizuotą turistinę kelionę ar kitą paslaugą, sutinka ir neprieštarauja, kad sutartį pasirašiusio asmens Bendrovei pateikti Asmens duomenys būtų valdomi ir tvarkomi iš Duomenų valdytojo pusės. Tokiu atveju yra laikoma, kad sutartį pasirašančio asmens Bendrovei pateikti kito naudos gavėjo  duomenys yra teisingi ir teikiami su naudos gavėjo sutikimu. Tokius Asmens duomenis pateikus Bendrovei yra laikoma, kad naudos gavėjas sutinka ir neprieštarauja, kad jo Asmens duomenys būtų valdomi ir tvarkomi iš Duomenų valdytojo pusės.  
2.11. Bendrovė gali atskleisti ir perduoti Duomenų subjekto Asmens duomenis už ES/EEE ribų tretiesiems asmenims, kuriuos Bendrovė pasitelkia Duomenų subjekto užsakytų paslaugų įgyvendinimui ir administravimui. Bendrovė įpareigoja tokius trečiuosius asmenis jiems perduotus Asmens duomenis laikyti konfidencialiai ir saugiai. Tais atvejais kai dėl atitinkamos valstybės Europos Komisija nėra priėmusi sprendimo dėl tinkamumo, perduodant asmens duomenis už ES/EEE ribų Bendrovė naudos Standartines sutarčių sąlygas patvirtintas Europos Komisijos.
2.12. Bendrovė gali perduoti asmens duomenis savo įgaliotiems asmens duomenų tvarkytojams ir/ar partneriams, kurie padeda Bendrovei vykdyti sutartis ir/ar vykdyti kitus prisiimtus įsipareigojimus,  t.y. duomenų bazių programinės įrangos tiekėjams, duomenų bazių administravimo paslaugų teikėjams, buhalterinę apskaitą tvarkantiems asmenims, debesijos paslaugų  teikėjams, audito, teisines paslaugas teikiantiems asmenims.
2.13. Visus Asmens duomenis Bendrovė tvarko ir saugoja ne ilgiau nei reikalinga šiose Taisyklėse numatytiems Asmens duomenų naudojimo tikslams pasiekti.
 
III. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PRINCIPAI

3.1. Tvarkant asmens duomenis laikomasi Asmens duomenų tvarkymo reikalavimų:
3.1.1. Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais ir negali būti tvarkomi tikslais, nesuderinamais su nustatytaisiais prieš renkant Asmens duomenis;
3.1.2. Asmens duomenys tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai;
3.1.3. Asmens duomenys turi būti tikslūs ir, jei reikia dėl Asmens duomenų tvarkymo, nuolat atnaujinami, netikslūs ar neišsamūs duomenys turi būti ištaisyti, papildyti, sunaikinti arba sustabdytas jų tvarkymas;
3.1.4. Asmens duomenys turi būti tokios apimties, kuri būtina jiems rinkti ir tvarkyti;
3.1.5. Asmens duomenys saugomi tokia forma, kad Duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, negu to reikia tiems tikslams, dėl kurių šie duomenys buvo surinkti ir tvarkomi.

IV. DUOMENŲ VALDYTOJO IR TVARKYTOJO FUNKCIJOS, TEISĖS IR PAREIGOS

4.1. Duomenų valdytojas turi šias teises:
3.1.6. rengti ir priimti vidinius teisės aktus, reglamentuojančius Asmens duomenų tvarkymą;
3.1.7. paskirti už Asmens duomenų apsaugą atsakingą asmenį ar padalinį;
3.1.8. įgalioti Duomenų tvarkytojus tvarkyti Asmens duomenis;
4.2. Duomenų valdytojas turi šias pareigas:
4.2.1. užtikrinti, kad būtų laikomasi Bendrojo asmens duomenų apsaugos reglamento, Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių Asmens duomenų tvarkymą;
4.2.2. įgyvendinti Duomenų subjekto teises Bendrojo asmens duomenų apsaugos reglamento, Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir šiose Taisyklėse nustatyta tvarka;
4.2.3. užtikrinti Asmens duomenų saugumą įgyvendinant technines ir organizacines asmens duomenų saugumo priemones;
4.2.4. konsultuotis su Valstybine duomenų apsaugos inspekcija;
4.2.5. jei pagal teisės aktus yra būtina, skirti duomenų apsaugos pareigūną;
4.2.6. laikantis teisės aktų nustatytos tvarkos pranešti apie duomenų saugumo pažeidimą.
4.3. Duomenų valdytojas atlieka šias funkcijas:
4.3.1. analizuoja technologines, metodologines ir organizacines Asmens duomenų tvarkymo problemas ir priima sprendimus, reikalingus tinkamam Asmens duomenų saugumo užtikrinimui;
4.3.2. teikia metodinę pagalbą darbuotojams ir Duomenų tvarkytojams asmens duomenų tvarkymo tikslais;
4.3.3. organizuoja darbuotojų mokymus Asmens duomenų teisinės apsaugos klausimais;
4.3.4. vykdo kitas funkcijas, reikalingas Duomenų valdytojo teisėms ir pareigoms įgyvendinti.
4.4. Duomenų tvarkytojas turi teises ir pareigas bei vykdo funkcijas, numatytas Asmens duomenų tvarkymo ar kitoje sutartyje.
4.5. Duomenų tvarkytojas turi šias teises:
4.5.1. teikti duomenų valdytojui pasiūlymus dėl duomenų tvarkymo techninių ir programinių priemonių gerinimo;
4.5.2. tvarkyti Asmens duomenis, kiek tam yra įgaliotas Duomenų valdytojo;
4.5.3. kitas teises numatytas Asmens duomenų tvarkymo ar kitoje sutartyje.
4.6. Duomenų tvarkytojas turi šias pareigas:
4.6.1. įgyvendinti tinkamas organizacines ir technines duomenų saugumo priemones, skirtas Asmens duomenims nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo apsaugoti;
4.6.2. supažindinti naujai priimtus darbuotojus su Taisyklėmis;
4.6.3. užtikrinti, kad prieiga prie Asmens duomenų būtų suteikta tik  nustatyta tvarka įgaliotiems asmenims;
4.6.4. užtikrinti, kad Asmens duomenys būtu saugomi teisės aktuose nustatytais terminais;
4.6.5. užtikrinti, kad Asmens duomenys būtų tvarkomi vadovaujantis Taisyklėmis, Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu, Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais Asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais;
4.6.6. saugoti Asmens duomenų paslaptį, neatskleisti, neperduoti tvarkomos informacijos ir nesudaryti sąlygų jokiomis priemonėmis su ja susipažinti nei vienam asmeniui, kuris nėra įgaliotas naudotis šia informacija;
4.6.7. padėti duomenų valdytojui užtikrinti jam numatytas prievoles;
4.6.8. jei būtina pagal teisės aktus, skirti duomenų apsaugos pareigūną;
4.6.9. nedelsiant pranešti duomenų valdytojui apie duomenų saugumo pažeidimą;
4.6.10. vykdyti kitas teisės aktuose nustatytas pareigas.
4.7. Duomenų tvarkytojas atlieka šias funkcijas:
4.7.1. įgyvendina Asmens duomenų saugumo priemones;
4.7.2. tvarko Asmens duomenis pagal teisės aktų reikalavimus ir Duomenų valdytojo nurodymus;
4.7.3. vykdo kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas.

V. DUOMENŲ SUBJEKTO TEISIŲ ĮGYVENDINIMAS

5.1. Duomenų subjekto teisės įgyvendinamos šia tvarka:
5.1.1. Teisė gauti informaciją apie duomenų tvarkymą. Informacija apie Duomenų valdytojo atliekamą Duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymą, nurodyta Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 13 ir 14 straipsniuose, pateikiama raštu Asmens duomenų gavimo metu. Šią informaciją Duomenų subjektui pateikia Duomenų valdytojas.
5.1.2. Teisė susipažinti su duomenimis. Duomenų subjekto teisę susipažinti su Asmens duomenimis, įgyvendina Duomenų valdytojas. Duomenų valdytojas esant Duomenų subjekto prašymui įgyvendinti teisę susipažinti su savo Asmens duomenimis turi pateikti: informaciją, ar Duomenų subjekto asmens duomenys tvarkomi ar ne; su Asmens duomenų tvarkymu susijusią informaciją, numatytą Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 15 straipsnio 1 ir 2 dalyse, jeigu Duomenų subjekto asmens duomenys tvarkomi; tvarkomų Asmens duomenų kopiją. Duomenų subjektas turi teisę prašyti, kad jam būtų pateikta tvarkomų asmens duomenų kopija ir kita forma, nei Duomenų valdytojas pateikia, tačiau už tai imamas mokestis, apskaičiuojamas pagal Duomenų valdytojo administracines išlaidas.
5.1.3. Teisė reikalauti ištaisyti duomenis. Duomenų subjekto teisę reikalauti ištaisyti duomenis įgyvendina Duomenų valdytojas. Duomenų subjektas, vadovaudamasis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 16 straipsniu, turi teisę reikalauti, kad bet kokie jo tvarkomi netikslūs Asmens duomenys būtų ištaisyti, o neišsamūs papildyti. Siekiant įsitikinti, kad tvarkomi Duomenų subjekto asmens duomenys yra netikslūs ar neišsamūs, Duomenų valdytojas gali duomenų subjekto paprašyti pateikti tai patvirtinančius įrodymus. Jeigu Duomenų subjekto Asmens duomenys (ištaisyti pagal Duomenų subjekto prašymą) buvo perduoti duomenų gavėjams, Duomenų valdytojas šiuos duomenų gavėjus apie tai informuoja, nebent tai būtų neįmanoma ar pareikalautų neproporcingų pastangų. Duomenų subjektas turi teisę prašyti, kad jam būtų pateikta informacija apie tokius duomenų gavėjus.
5.1.4. Teisė reikalauti ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“). Duomenų subjekto teisę reikalauti ištrinti duomenis („teisę būti pamirštam“) įgyvendina Duomenų valdytojas. Duomenų subjekto teisė ištrinti jo Asmens duomenis („teisė būti pamirštam“) įgyvendinama Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 17 straipsnyje numatytais atvejais. Duomenų subjekto teisė reikalauti ištrinti Asmens duomenis („teisė būti pamirštam“) gali būti neįgyvendinta Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 17 straipsnio 3 dalyje numatytais atvejais. Jeigu Duomenų subjekto Asmens duomenys (ištrinti pagal duomenų subjekto prašymą) buvo perduoti duomenų gavėjams, Duomenų valdytojas šiuos duomenų gavėjus apie tai informuoja, nebent tai būtų neįmanoma ar pareikalautų neproporcingų pastangų. Duomenų subjektas turi teisę prašyti, kad jam būtų pateikta informacija apie tokius duomenų gavėjus.
5.1.5. Teisė apriboti duomenų tvarkymą. Duomenų subjekto teisę apriboti duomenų tvarkymą įgyvendina Duomenų valdytojas. Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 18 straipsnio 1 dalyje numatytais atvejais Duomenų valdytojas privalo įgyvendinti Duomenų subjekto teisę apriboti jo asmens duomenų tvarkymą. Asmens duomenys, kurių tvarkymas apribotas, yra saugomi, o prieš tokio apribojimo panaikinimą Duomenų subjektas elektroniniu paštu yra informuojamas. Jeigu Duomenų subjekto asmens duomenys (kurių tvarkymas apribotas pagal Duomenų subjekto prašymą) buvo perduoti duomenų gavėjams, Duomenų valdytojas šiuos duomenų gavėjus apie tai informuoja, nebent tai būtų neįmanoma ar pareikalautų neproporcingų pastangų. Duomenų subjektas turi teisę prašyti, kad jam būtų pateikta informacija apie tokius duomenų gavėjus.
5.1.6. Teisė į duomenų perkeliamumą. Duomenų subjekto teisę į duomenų perkeliamumą įgyvendina Duomenų valdytojas. Duomenų valdytojas įgyvendina Duomenų subjekto teisę į duomenų perkeliamumą, numatytą Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 20 straipsnyje numatytais atvejais. Duomenų subjektas teisės į duomenų perkeliamumą neturi tų Asmens duomenų atžvilgiu, kurie tvarkomi neautomatiniu būdu susistemintose rinkmenose, pavyzdžiui, popierinėse bylose. Duomenų subjektas, kreipdamasis dėl teisės į duomenų perkeliamumą, turi nurodyti, ar pageidauja, kad jo Asmens duomenys būtų persiųsti jam ar kitam duomenų valdytojui. Pagal Duomenų subjekto prašymą perkelti jo Asmens duomenys nėra automatiškai ištrinami. Jeigu Duomenų subjektas to pageidauja, turi kreiptis į Duomenų valdytoją dėl teisės reikalauti ištrinti duomenis („teisės būti pamirštam“) įgyvendinimo.
5.1.7. Teisė nesutikti su duomenų tvarkymu. Duomenų subjektas Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 21 straipsnyje numatytais atvejais, turi teisę dėl su juo konkrečiu atveju susijusių priežasčių bet kuriuo metu nesutikti, kad Duomenų valdytojas tvarkytų jo Asmens duomenis. Apie Duomenų subjekto teisę nesutikti su Asmens duomenų tvarkymu Duomenų valdytojas  informuoja pateikiant informaciją raštu. Duomenų subjektui išreiškus nesutikimą su Asmens duomenų tvarkymu, toks tvarkymas atliekamas tik tuo atveju, jeigu motyvuotai nusprendžiama, kad priežastys, dėl kurių atliekamas Asmens duomenų tvarkymas, yra viršesnės už Duomenų subjekto interesus, teises ir laisves, arba jeigu Asmens duomenys yra reikalingi pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus.
5.1.8. Teisė reikalauti, kad nebūtų taikomas tik automatizuotu duomenų tvarkymu, įskaitant profiliavimą, grindžiamas sprendimas. Duomenų subjekto teisę reikalauti, kad nebūtų taikomas tik automatizuotu duomenų tvarkymu, įskaitant profiliavimą, grindžiamas sprendimas,  įgyvendina Duomenų valdytojas. Šiais atvejais, duomenų subjektas turi teisę reikalauti, kad jo atžvilgiu nebūtų taikomas tik automatizuotu duomenų tvarkymu grindžiamas sprendimas ir toks sprendimas būtų peržiūrėtas. Duomenų subjektui kreipusis dėl automatizuotu duomenų tvarkymu grindžiamo sprendimo peržiūros, Duomenų valdytojas turi atlikti išsamų visų svarbių duomenų, įskaitant ir Duomenų subjekto pateiktos informacijos, vertinimą.
5.2. Duomenų subjektas turi teisę atsisakyti pateikti Asmens duomenis, tačiau jei tokiu atveju Bendrovė negalės suteikti Duomenų subjekto pageidaujamų paslaugų, reikalavimai dėl paslaugų nesuteikimo negalės būti reiškiami.
5.3. Kreiptis dėl Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo į Bendrovę Duomenų subjektas turi teisę žodžiu arba raštu, pateikiant prašymą asmeniškai, paštu ar elektroniniu paštu info@teztour.lt (prašymo formą). Jeigu dėl Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo kreipiamasi žodžiu ar prašymas pateiktas raštu asmeniškai, Duomenų subjektas turi patvirtinti savo tapatybę pateikdamas asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. To nepadarius, Duomenų subjekto teisės nebus įgyvendinamos. Ši nuostata netaikoma, jeigu Duomenų subjektas kreipiasi dėl informavimo apie Asmens duomenų tvarkymą pagal Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 13 ir 14 straipsnius. Jeigu dėl Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo kreipiamasi raštu, pateikiant prašymą paštu, tuomet kartu su prašymu turi būti pateikta notaro patvirtinta asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija. Teikiant prašymą elektroniniu paštu, prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu arba jis turi būti suformuotas elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą. Ši nuostata netaikoma, jeigu duomenų subjektas kreipiasi dėl informavimo apie asmens duomenų tvarkymą pagal Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 13 ir 14 straipsnius. Prašymas įgyvendinti Duomenų subjekto teises turi būti įskaitomas, asmens pasirašytas, jame turi būti nurodyti Duomenų subjekto vardas, pavardė, adresas, gimimo data, ir (ar) kiti kontaktiniai duomenys ryšiui palaikyti ar kuriais pageidaujama gauti atsakymą dėl Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo.
5.4. Savo teises Duomenų subjektas gali įgyvendinti pats arba per atstovą. Asmens atstovas prašyme turi nurodyti savo vardą, pavardę, adresą ir (ar) kitus kontaktinius duomenis ryšiui palaikyti, kuriais asmens atstovas pageidauja gauti atsakymą, taip pat atstovaujamo asmens vardą, pavardę ir gimimo datą bei pateikti atstovavimą patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją. Esant abejonių dėl Duomenų subjekto tapatybės, Bendrovė turi teisę prašyti papildomos informacijos, reikalingos ja įsitikinti.
5.5. Kreipiantis raštu dėl Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo, rekomenduojama pateikti Taisyklių 1 priede nurodytos formos prašymą.
5.6. Visais klausimais, susijusiais su Duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymu ir naudojimusi savo teisėmis, duomenų subjektas turi teisę kreiptis į už duomenų apsaugą Bendrovėje atsakingą asmenį, biuro administratorę.  Siekiant užtikrinti Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 38 straipsnio 5 dalyje įtvirtintą konfidencialumą, kreipiantis į už duomenų apsaugą atsakingą asmenį paštu, ant voko užrašoma, kad korespondencija skirta už duomenų apsaugą atsakingam asmeniui.
5.7. Bendrovė, gavusi Duomenų subjekto prašymą, ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo prašymo gavimo, pateikia Duomenų subjektui informaciją apie tai, kokių veiksmų buvo imtasi pagal gautą prašymą. Jeigu bus vėluojama pateikti informaciją, per nurodytą terminą Duomenų subjektas informuojamas apie tai, nurodant vėlavimo priežastis ir apie galimybę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.
5.8. Jeigu prašymas pateiktas nesilaikant šiame Taisyklių skyriuje nustatytos tvarkos ir reikalavimų, Bendrovė jo nenagrinėja, ir nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, informuoja apie tai Duomenų subjektą  nurodant priežastis.
5.9. Jeigu prašymo nagrinėjimo metu nustatoma, jog Duomenų subjekto teisės yra apribotos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 23 straipsnio 1 dalyje numatytais pagrindais, Bendrovė apie tai informuoja Duomenų subjektą.
5.10. Bendrovė informaciją pagal Duomenų subjekto prašymą dėl jo teisių įgyvendinimo pateikia valstybine kalba.
5.11. Visi veiksmai pagal Duomenų subjekto prašymus įgyvendinti Duomenų subjekto teises atliekami ir informacija teikiama nemokamai, išskyrus šiame Taisyklių skyriuje numatytus atvejus.
5.12. Bendrovės veiksmus ar neveikimą įgyvendinant šiame Taisyklių skyriuje nurodytas Duomenų subjekto teises Duomenų subjektas turi teisę skųsti pats arba Duomenų subjekto atstovas, taip pat jo įgaliota ne pelno įstaiga, organizacija ar asociacija, atitinkanti Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 80 straipsnio reikalavimus, Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, taip pat Vilniaus miesto apylinkės teismui. Dėl Duomenų subjekto teisių pažeidimo patyrus materialinę ar nematerialinę žalą, Duomenų subjektas turi teisę į kompensaciją, dėl kurios priteisimo turi teisę kreiptis į Vilniaus miesto apylinkės teismą.

VI. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

6.1. Bendrovė Taisyklių 2.7.1, 2.7.2, 2.7.4 punktuose įtvirtintais tikslais tvarko:
6.1.1. Duomenų subjekto, Duomenų subjekto atstovaujamo asmens arba naudos gavėjo vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą, elektroninio pašto adresą, mobilaus ar fiksuoto ryšio telefono numerį, asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų duomenis,- išdavimo ir galiojimo datą, vietą, numerį, gimimo datą, lytį, pilietybę, dokumentą išdavusią valstybę, kredito/debeto kortelių arba kitus mokėjimų duomenis, informaciją apie specialiuosius poreikius (taikoma tik tuo atveju ir tik tiems Duomenų subjektams, kuriems tai aktualu).
6.2. Bendrovė Taisyklių 2.7.3 punkte įtvirtintu tikslu tvarko:
6.2.1. elektroninio pašto adresą;
6.2.2. telefono numerį;
6.2.3. interneto protokolo adresą (IP);
6.2.4. Duomenų subjekto apsilankymo Bendrovės interneto svetainėje www.teztour.lt datą ir laiką, įrenginio informaciją,- aparatūros modelis, IMEI numeris ir kiti unikalūs įrenginio ID, MAC adresas, operacinės sistemos versija ir įrenginio, kurį Duomenų subjektas naudoja paslaugai pasiekti, parametrai; prisijungimo informaciją,- naudojimo laikas ir trukmė, ieškos užklausų terminai ir bet kokia informacija, saugoma slapukuose, kurie nustatyti Duomenų subjekto įrenginyje; vietos informacija,- įrenginio GPS signalas arba informacija apie artimiausius „WiFi“ prieigos taškus bei mobiliojo ryšio bokštus; Kitą informaciją,- apie tai, kokias programėles Duomenų subjektas naudoja, kokiose svetainėse lankosi ir ką daro su turiniu, siūlomu per Duomenų valdytojo internetinę svetainę.
6.3.Bendrovė Taisyklių 2.7.5 punkte įtvirtintu tikslu tvarko:
6.3.1. asmenų, kurie yra įgalioti atstovauti juridiniam asmeniui jo santykiuose su trečiosiomis šalimis, taip pat asmenų, kurie dalyvauja atliekant juridinio asmens administravimo, priežiūros ir/ar kontrolės darbus, vardą, pavardę,  elektroninio pašto adresą, mobilaus ar fiksuoto ryšio telefono numerį.
6.4. Asmens duomenys saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, atsižvelgiant į dokumento ar bylos, kuriuose šie duomenys yra nurodyti, rūšį. Pasibaigus dokumento, kuriame šie duomenys yra nurodyti, saugojimo terminui, priimamas sprendimas dėl jo sunaikinimo ir dokumentas sunaikinamas Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka. Nuolat saugomi dokumentai, kuriuose yra Asmens duomenų, perduodami saugoti valstybės archyvams Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka.
 
VII. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS TIESIOGINĖS RINKODAROS TIKSLAIS

7.1. Asmens duomenys gali būti tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais tik po to, kai Duomenų subjektas duoda sutikimą. Sutikimas, kad Asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, gali būti duodamas įvairiais būdais,- nusprendus prenumeruoti Bendrovės naujienlaiškius; raštiškai išreiškus pageidavimą; sutartyje, internetiniame puslapyje ar kitoje laikmenoje išreiškiant sutikimą (parašu, varnele ar kitokiu būdu) gauti komercinius ir kitokio pobūdžio Bendrovės teikiamų paslaugų bei kitų su Bendrove susijusių veikų pasiūlymus (žaidimai, loterijos ir pan.).
7.2. Tais atvejais, kuomet Bendrovė teikdama paslaugas yra gavusi iš Duomenų subjektų kontaktinius asmens duomenis, šiuos duomenis gali naudoti be atskiro Duomenų subjekto sutikimo tik pačios Bendrovės paslaugų rinkodarai. Duomenų subjektas turi teisę elektroniniu paštu info@teztour.lt informuodamas apie tai Bendrovę, atsisakyti Asmens duomenų naudojimo rinkodaros tikslais.   
7.3. Duomenų subjektui davus sutikimą tvarkyti jo Asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, Duomenų subjektui lankantis Bendrovės internetiniame puslapyje, naršant trečiųjų šalių tinklalapiuose bei socialiniuose tinkluose, taip pat naudojantis mobiliosiomis programėlėmis, gali būti rodomi specialiai Duomenų subjektui parinkti pasiūlymai.
7.4. Duomenų subjekto Asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslais saugomi 3 metus arba trumpiau, jei gaunamas Duomenų subjekto prašymas atsisakyti gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus.
 
VIII. SLAPUKŲ („COOKIES“) IR KITŲ TINKLAPIO INDIKATORIŲ POLITIKA

8.1. Bendrovė gali naudoti slapukus, tinklapio indikatorius ir kitas technologijas.
8.2. Slapukai tai tekstinė informacija, kurią tinklapis persiunčia į naršyklės slapukų failą esantį Duomenų subjekto kompiuterio kietajame diske. Taip tinklapis gali atpažinti Duomenų subjektas lankosi kitą kartą, arba atsiminti atitinkamą informaciją apie Duomenų subjektą. Tai informacija, kokiuose vidiniuose puslapiuose Duomenų subjektas lankėsi, kokius menu punktus pasirinko, specifinę informaciją kurią Duomenų subjektas įvedė į formas esančias interneto svetainėje www.teztour.lt, Duomenų subjekto vizito laikas ir datos.
8.3. Yra dviejų pagrindinių tipų slapukai:
8.3.1. Laikini (Sesijos) slapukai: tai laikini slapukai kuriu galiojimas baigiasi kartu su naršyklės sesijos pabaiga t.y., kada Duomenų subjektas palieka interneto svetainę. Sesijos slapukai leidžia tinklapiui atpažinti Duomenų subjektą, kai jis naršo vidinius puslapius per vienetinį naršyklės naudojimą, taip leidžia jam naudotis interneto svetaine efektyviau.
8.3.2. Nuolatiniai slapukai: nuolatiniai slapukai yra saugomi Duomenų subjekto kompiuteryje iki galiojimo pabaigos arba ištrynimo. Tai suteikia galimybę atpažinti Duomenų subjektą grįžus, atsiminti Duomenų subjekto pasirinkimus ar suteiktas paslaugas.
8.4. Daugiau informacijos apie slapukus ir jų naudojimą pateikiama www.allaboutcookies.org. Šioje interneto svetainėje taip pat pateikiama informacija, kaip pašalinti slapukus iš Duomenų subjekto įrenginio.
8.5. Duomenys apie kaupiamus slapukus:

Slapuko pavadinimas

Sukūrimo momentas

Galiojimo laikas

Slapuko paskirtis

Naudojami duomenys

_dc_gtm_UA-17540461-1

įeinant į svetainė

1 min.

riboja užklausų dažnum

„Google Analitic" skaitmeninė laiko vertė

_ga

įeinant į svetainė

2-eji metai

suteikia galimybę atskirti naudotojus

„Google Analitic" skaitmeninė laiko vertė

_gid

įeinant į svetainė

2-eji metai

suteikia galimybę atskirti naudotojus

„Google Analitic" skaitmeninė laiko vertė

cto_lwid

įeinant į svetainė

6 mėn.

n/a

naudotojo identifikatorius

last_visit

įeinant į svetainė

3-eji metai

saugoma informacija apie paskutinį apsilankymą svetainėje

duomenys „Unix“ formatu

server

įeinant į svetainė

1 metai

saugomas serverio pavadinimas

serverio identifikatorius

tez-index-select-tab

įeinant į svetainė

1 metai

įeinant į saugoma kortelė, kurioje trumpai nurodoma, kokia kelionė parinkta

formos kortelės identifikatorius

tez_city

įeinant į svetainė

1 metai

saugomas išskridimo regionas

išskridimo regiono pavadinimas

tez_lang

įeinant į svetainė

1 metai

saugoma kalba

raidinis naudotojo kalbos žymėjimas

tez_push

įeinant į svetainė

9-eji metai

sutinkama gauti aktyvius pranešimus

boolean formato kintamasis

tmr_detect

įeinant į svetainė

1 d.

n/a

duomenys „Unix“ formatu

ts_accommodation_acs

įeinant į svetainė

6 mėn.

sutinkama išsaugoti kelionės parinkimo formos duomenis

boolean formato kintamasis

ts_accommodation

įeinant į svetainė

1 metai

saugomi kelionės parinkimo formos duomenys

išskridimo miesto identifikatorius

ts_available_acs

įeinant į svetainė

6 mėn.

sutinkama išsaugoti kelionės parinkimo formos duomenis

boolean formato kintamasis

ts_available

įeinant į svetainė

1 metai

saugomi kelionės parinkimo formos duomenys

boolean formato kintamasis

ts_cities_acs

įeinant į svetainė

6 mėn.

įeinant į svetainė

boolean formato kintamasis

ts_cities

įeinant į svetainė

1 metai

įeinant į svetainė

išskridimo miesto identifikatorius

ts_class_acs

įeinant į svetainė

6 mėn.

sutinkama išsaugoti kelionės parinkimo formos duomenis

boolean formato kintamasis

ts_class

įeinant į svetainė

1 metai

saugomi kelionės parinkimo formos duomenys

viešbučio žvaigždučių skaičiaus identifikatorius

ts_cass_better

įeinant į svetainė

1 metai

saugomi kelionės parinkimo formos duomenys

boolean formato kintamasis

ts_countries_acs

įeinant į svetainė

6 mėn.

sutinkama išsaugoti kelionės parinkimo formos duomenis

boolean formato kintamasis

ts_countrie

įeinant į svetainė

1 metai

saugomi kelionės parinkimo formos duomenys

poilsio šalies identifikatorius

ts_currency

įeinant į svetainė

1 metai

saugomi kelionės parinkimo formos duomenys

valiutos identifikatorius

ts_dates_acs

įeinant į svetainė

6 mėn.

sutinkama išsaugoti kelionės parinkimo formos duomenis

boolean formato kintamasis

ts_dateFrom

įeinant į svetainė

1 metai

saugomi kelionės parinkimo formos duomenys

apsistojimo viešbutyje data

ts_dateTo

įeinant į svetainė

1 metai

saugomi kelionės parinkimo formos duomenys

išvykimo iš viešbučio data

ts_init_all_cookies

įeinant į svetainė

1 metai

patikrinama, ar išsaugoti kelionės prinkimo formos duomenys

boolean formato kintamasis

ts_kindSpo_acs

įeinant į svetainė

6 mėn.

sutinkama išsaugoti kelionės parinkimo formos duomenis

boolean formato kintamasis

ts_kindSpo

įeinant į svetainė

1 metai

saugomi kelionės parinkimo formos duomenys

kelionės paketo tipas (visas paketas, apgyvendinimas)

ts_nights_acs

įeinant į svetainė

6 mėn.

sutinkama išsaugoti kelionės parinkimo formos duomenis

boolean formato kintamasis

ts_nightsMax

įeinant į svetainė

1 metai

saugomi kelionės parinkimo formos duomenys

maksimalus nakvynių skaičius

ts_nightsMin

įeinant į svetainė

1 metai

saugomi kelionės parinkimo formos duomenys

minimalus nakvynių skaičius

ts_pansion_acs

įeinant į svetainė

6 mėn.

sutinkama išsaugoti kelionės parinkimo formos duomenis

boolean formato kintamasis

ts_pansion

įeinant į svetainė

1 metai

saugomi kelionės parinkimo formos duomenys

maitinimo tipo identifikatorius

ts_passengers_acs

įeinant į svetainė

1 metai

sutinkama išsaugoti kelionės parinkimo formos duomenis

boolean formato kintamasis

ts_price_acs

įeinant į svetainė

6 mėn.

sutinkama išsaugoti kelionės parinkimo formos duomenis

boolean formato kintamasis

ts_priceFrom

įeinant į svetainė

1 metai

saugomi kelionės parinkimo formos duomenys

kaina nuo

ts_priceTo

įeinant į svetainė

1 metai

saugomi kelionės parinkimo formos duomenys

kaina iki

cookie_show

įeinant į svetainė

1 metai

būtina patikrinimui ar vartotojas sutinka naudoti slapukus

boolean formato kintamasis

8.6. Taip pat naudojami slapukai, kurie renka informaciją ir siunčia trečioms šalims (pavyzdžiui, „Google Analytics"). Daugiau informacijos apie šių slapukų naudojimą pateikiamą trečiųjų šalių interneto svetainėse. Kaip ir pirmosios šalies slapukus, taip ir trečiųjų šalių slapukus Duomenų subjektas gali blokuoti, per savo naršyklės nustatymus.
8.7. Bendrovė taip pat gali naudoti ne tik slapukus, bet ir tinklapio indikatorius. Tinklapio indikatorius yra elektroninis vaizdas, vadinamasis "vieno pikselio" (1x1) arba GIF formato vaizdas. Tinklapio indikatorius Duomenų subjekto kompiuteryje atpažįsta tam tikrą informaciją, pavyzdžiui, slapuko numerį, puslapio peržiūros laiką ir datą ir puslapio, kuriame yra tinklapio indikatorius, aprašą. Duomenų subjektas gali padaryti kai kuriuos tinklapio indikatorius nenaudojamais, atsisakydamas slapukų, kurie yra susieti su tokiais tinklapio indikatoriais. Tinklapių indikatoriai gali būti naudojami siekiant nustatyti ar Duomenų subjekto siųsti laiškai buvo atidaryti.

IX. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

9.1. Asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą pagal kompetenciją užtikrina kiekvienas darbuotojas.
9.2. Asmens duomenys saugomi dokumentų bylose arba kompiuterių standžiuosiuose diskuose.
9.3. Asmens duomenų tvarkymo funkcijas atliekantys asmenys, siekdami užkirsti kelią atsitiktiniam ar neteisėtam Asmens duomenų sunaikinimui, pakeitimui, atskleidimui, taip pat bet kokiam kitam neteisėtam tvarkymui, turi saugoti dokumentus ir duomenų rinkmenas tinkamai ir saugiai, vengti nereikalingų kopijų darymo.
9.4. Bendrovės dokumentų kopijos, kuriose nurodomi Asmens duomenys, turi būti sunaikinamos taip, kad šių dokumentų nebūtų galima atkurti ir atpažinti jų turinio. Duomenų subjektų dokumentai ir jų popierinės ir (ar) elektroninės kopijos, archyvinės ar kitos bylos, kurios yra Asmens duomenų, saugomos rakinamose spintose, stalčiuose arba seifuose, o jeigu tokios priemonės nėra prieinamos, saugomos protingomis pastangomis.
9.5. Bendrovės darbuotojai, kurių kompiuteriuose saugomi Asmens duomenys turi naudoti slaptažodį. Slaptažodžiai yra unikalūs ir sudaryti iš ne mažiau kaip 8 simbolių, nenaudojant asmeninės informacijos. Slaptažodžiai turi būti keičiami ne rečiau kaip kas 2 (du) kalendorinius mėnesius, užtikrinamas jų konfidencialumas. Slaptažodžiai neturi sutapti su Bendrovės darbuotojo ar jo šeimos narių asmeniniais duomenimis. Esant poreikiui (pasikeitus darbuotojui, iškilus įsilaužimo grėsmei ir pan.) slaptažodžiai turi būti keičiami.
9.6. Bendrovės darbuotojų kompiuteriuose, kuriuose saugomi Asmens duomenys, automatiniu būdu atnaujinama antivirusinė programa.
9.7. Bendrovės darbuotojų kompiuteriuose esančios kompiuterinės bylos, kuriose kaupiami Asmens duomenys, neturi būti prieinamos kitų kompiuterių naudotojams, kurių veikloje Asmens duomenys nėra naudojami.
9.8. Kiekvienas Bendrovės darbuotojas, tvarkantis Asmens duomenis, pasirašo konfidencialumo pasižadėjimą.
9.9. Bendrovės darbuotojas privalo nedelsiant pranešti Bendrovės vadovui ar jo paskirtam įgaliotam asmeniui apie įvykį, kuris gali suponuoti grėsmę asmens duomenų saugumui bei dėti maksimalias prevencines pastangas šių įvykių išvengimui.

X. TEISINĖ ATSAKOMYBĖ

10.1. Duomenų subjektas privalo Bendrovei pateikti tik teisingus savo bei atstovaujamųjų asmenų arba naudos gavėjų Asmens duomenis.
10.2. Duomenų subjektas privalo nedelsiant informuoti Bendrovę apie atitinkamus Duomenų subjekto, atstovaujamųjų asmenų arba naudos gavėjų Asmens duomenų pasikeitimus.
10.3. Bendrovė nėra atsakinga už Duomenų subjektų ar trečiųjų asmenų patirtą žalą, jei Duomenų subjektas nurodydamas savo, atstovaujamųjų asmenų ar naudos gavėjų Asmens duomenis, nurodė neteisingus, netikslius ar neišsamius Asmens duomenis arba tinkamai neinformavo apie jų pasikeitimus. 

XI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

11.1. Šios Taisyklės gali būti keičiamos ir/arba papildomos, visi pakeitimai ir/ar papildymai įsigalioja nuo jų paskelbimo momento. Tuo atveju, jei Duomenų subjektas nesutinka su pakeista ir/ar papildyta Taisyklių redakcija, turi teisę atsisakyti naudotis Bendrovės teikiamomis paslaugomis.
11.2. Bet kurios šių Taisyklių nuostatos pakeitimas ar negaliojimas dėl to, kad pasikeitė ar nustojo galioti imperatyvios teisės aktų nuostatos, nedaro įtakos kitų Taisyklių nuostatų galiojimui. Tokiu atveju vietoje nebegaliojančių nuostatų vadovaujamasi tiesiogiai teisės aktais.
11.3. Šios Taisyklės privalo būti ne rečiau nei kartą per kalendorinius metus peržiūrimos ir pakeičiamos, jei pasikeičia imperatyvūs teisės aktų reikalavimai.
11.4. Šių Taisyklių pagrindu kylantys ginčai sprendžiami pagal Lietuvos Respublikos teisę.
11.5. Bet kokie nesutarimai ar ginčai, kylantys tarp Šalių dėl šių Taisyklių ar susiję su jomis, sprendžiami kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme pagal Bendrovės buveinę.

Vilkite vėliavą į norimą vietą žemėlapyje
OK
Lankytojų patogumui, norint teikti asmeninę informaciją, įsiminti asmeninius pageidavimus ir svetainės nustatymus, mūsų svetainėje naudojami slapukai ir kitos panašios technologijos. Norėdami naudotis svetaine, turite patvirtinti savo sutikimą naudoti nurodytas technologijas. Išsamiau
Sutinku